Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://www.youcar.be stelt klanten ter beschikking:

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk in het bezit zijn van https://www.youcar.be voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analyse- en statistiekendoeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website geïnformeerd https://www.youcar.be de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Eigenaar : SARL Motorsgate 53132299800026 - 37 rue des Murlins 45000 ORLEANS
Publicatiemanager : Motors Gate - services@motorsgate.com
Webmaster : Pierre ALLAIN - pierre@motorsgate.com
Gastheer : ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming : MOTORS GATE - services@motorsgate.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.youcar.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden . Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.youcar.be zijn daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door https://www.youcar.be, die dan zal trachten te communiceren met gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie. De website https://www.youcar.be wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.youcar.be verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de https://www.youcar.be website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de vereniging. https://www.youcar.be streeft ernaar om op de site https://www.youcar.be zo nauwkeurig mogelijke informatie. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.youcar.be wordt gegeven als indicatie en is waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.youcar.be niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie De site https://www.youcar.be wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verondersteld verkeer genereren. abnormaal.

https://www.youcar.be en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing van het internetnetwerk, telefoon lijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie waardoor toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://www.youcar.be bezit de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.youcar.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://www.youcar.be treedt op als redacteur van de site. https://www.youcar.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.youcar.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker , bij het bezoeken van de website https://www.youcar.be, en als gevolg van ofwel het gebruik van '' apparatuur die niet voldoen aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij vanwege het optreden van een bug of vanwege een incompatibiliteit.

https://www.youcar.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.youcar.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.youcar.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt https://www.youcar.be zich ook het recht voor om de burgerlijke aansprakelijkheid en/of het strafrecht van de gebruiker in twijfel te trekken, vooral in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD : n ° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Motorsgate. https://www.youcar.be wordt vertegenwoordigd door MOTORS GATE, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.youcar.be zich ertoe het kader van de wettelijke bepalingen van kracht. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een ​​register van behandelingen bij te houden in lijn met de werkelijkheid. Wanneer https://www.youcar.be Persoonsgegevens verwerkt, https://www.youcar.be neemt alle redelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.youcar.be verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.youcar.be kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.youcar.be: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.youcar.be verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.youcar.be de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, uit van datum, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.youcar.be moeten hun gegevens al dan niet doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://www.youcar.be kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij afwezigheid van instructies van zijn kant, https://www.youcar.be verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk blijkt te zijn voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.youcar.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, vraag dan om deze te corrigeren of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.youcar.be op het adres hiernaast: Motorsgate
37 rue des Murlins 45000 ORLEANS.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij zou willen corrigeren https://www.youcar.be , bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen opgelegd aan https://www.youcar.be door de wet, in met name wat betreft de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.youcar.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL ( https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-communicatie van persoonlijke gegevens

https://www.youcar.be onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over haar Klanten verzamelde Informatie naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als "ongeschikt" erkend zonder de klant hiervan eerst op de hoogte te stellen. Echter, https://www.youcar.be blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

https://www.youcar.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat ' ze worden niet meegedeeld aan onbevoegden. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www.youcar.be , moet deze de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://www.youcar.be geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.youcar.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend in om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, hebben de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.youcar.be zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.youcar.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld , overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van https://www.youcar.be en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de '' elke koper die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.youcar.be.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.youcar.be gebruik van netwerken die standaard worden beschermd apparaten zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt https://www.youcar.be alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet “cookies” en “tags” hypertext links

De site https://www.youcar.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.youcar.be. https://www.youcar.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en ' aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1. "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen geen risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.youcar.be verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals bekeken pagina's, zoekopdrachten uitgevoerd. Met deze informatie kan https://www.youcar.be de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel , dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.youcar.be informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn software niet alle navigatie-opties zijn beschikbaar.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.youcar.be of een van zijn serviceproviders dit niet kan herkennen, vanwege technische compatibiliteit doeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

Waar van toepassing, wijst https://www.youcar.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het slechter functioneren van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://www.youcar.be, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de Gebruiker (ii ) de onmogelijkheid voor https://www.youcar.be om de Cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker . Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.youcar.be kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om de beschreven informatie te verzamelen en te verwerken in deze sectie.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn bedoeld voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.youcar . be of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https Ook ://www.youcar.be, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen cookies op uw terminals (computer, tablet, gsm) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://www .youcar.be. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookies door https://www.youcar.be intrekken.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

https://www.youcar.be kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel "tags" genoemd, of actiebakens, One -pixel GIF, transparante GIF, onzichtbare GIF en één-op-één GIF) en implementeer deze via een gespecialiseerde webanalysepartner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie stelt https://www.youcar.be in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties te evalueren (voor bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere internetsites die deze tags gebruiken, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https://www.youcar.be, en andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en het internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de https://www.youcar.be site is onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van ORLEANS